نرم افزار تنخواه گردان

نرم افزار تنخواه گردان
نرم افزاری قدرتمند در جهت برآورده ساختن نیاز اکثر شرکتها و سازمانهای بزرگ برای مکانیزه و مدیریت کردن اختصاص و پیگیری تنخواه و در چهار سطح دسترسی و شامل امکاناتی از قبیل درخواست تنخواه از جانب مسئول قسمت ، بررسی درخواست از جانب مسئول رسیدگی ، اختصاص تنخواه ، مدیریت و صدور گزارشات آماری از جانب مدیر و ... 
جزئیات